เรื่องราวคน อ.แคนดง บุรีรัมย์ของอาณาจักรเขียวหมื่นปี ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิม

เป็นที่รู้จักในวงการคนทำการเกษตร ด้วยแนวคิดที่ค้นพบและประสบผลสำเร็จจนยอมรับถึงความสามารถเรื่องเกษตรกรรม เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบุรีรัมย์ในเชิงวิชาการความรู้แบบผสมผสานเรื่องการเกษตร ออกสื่อหลายแขนงเป็นเป็นที่รู้จัก สำหรับท่านที่พลาดรอติดตามชมเรื่องราวแบบเต็มๆ ได้ในรายการ สะเทือนไทยตอน คนบ้า “ปลูกต้นไม้” พ่อคำเดื่อง ภาษี วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 62 ทางช่องไทยพีบีเอส

เรื่องราวย่อๆ.. เกษตรส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่สำหรับผืนดินนี้"ปลูกเพื่ออยู่ปลูกเพื่อกิน" บนผืนดินกว่า200ไร่ พร้อมตั้งชื่อว่า อาณาจักรเขียวหมื่นปี ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิม ด้วยความไม่อยากให้ที่ดินถูกขายหรือเปลี่ยนประโยชน์การใช้ผืนดี เรื่องดีๆในสังคมบุรีรัมย์ของ พ่อคำเดื่อง ภาษี
คุณคำเดื่อง ภาษีชาว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมได้ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือการปลูกปอ ในช่วงแรกราคาผลผลิตดีจึงได้กู้เงินเพื่อลงทุนขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปเรื่อยๆ จนชาวบ้านในชุมชนต่างก็หันมาปลูกปอกันทุกคน เมื่อผลผลิตออกมามาก พืชที่เคยราคาดีก็ตกต่ำจนไม่มีราคา ประสบปัญหาการขาดทุนจึงได้หันมาปลูกอ้อยและมันสำปะหลังโดยการกู้เงินมาลงทุน ทำให้มีหนี้สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว ทำให้ท้ายที่สุดคุณคำเดื่องต้องหันไปหาอบายมุข ติดสุรา สูบบุหรี่

หลังจากกู้เงินมาทำการเกษตรจนเป็นหนี้สินมากมาย คุณคำเดื่องได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการมองดูความผิดพลาดของตนเองที่ผ่านมา จึงเริ่มลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและพบว่าปริมาณผลผลิตคงเดิมแต่ค่าใช้จ่ายลดลง จึงมีแนวคิดดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนในที่สุดสามารถปลดหนี้ได้ และได้ทดลองทำนาแบบธรรมชาติเป็นเวลา 3 ปี ก็ประสบความสำเร็จจากวิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมี แต่ซากพืชและฟางคือสิ่งวิเศษที่สุดที่ธรรมชาติให้มารักษาผืนดินที่เสื่อมโทรมโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี เมื่อประสบความสำเร็จตามแนวทางดังกล่าว คุณคำเดื่องได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์